0

Praktyki zawodowe

 

Hiszpania /Sewilla 2017/2019

Hiszpania/Walencja 2014/2015

Włochy/Rimini 2013/2014

Hiszpania/Walencja 2012/2013

 

 

Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2017/2018

Lp. KLASA TERMIN
1. 2AT –Technik Ekonomista 16-27.10.2017
2. 3AT –Technik Ekonomista 26.02-23.03.2018
4. 3RT –Technik Organizacji Reklamy 26.02-23.03.2018
5. 3 IT – Technik Informatyk 26.02-23.03.2018
6. 3 LT – Technik Logistyk 26.02-23.03.2018
  1. Na ocenę końcową z praktyki zawodowej składają się:
  • Opinia zakładowego opiekuna praktyki
  • Ocena stopnia realizacji praktyki potwierdzona zapisami w dzienniku praktyki.
  1. Zakładowy opiekun wpisuje w ostatnim dniu praktyki odbywanej przez ucznia
   w jego dzienniczku ocenę wraz z uzasadnieniem. Pod uzasadnieniem składa swój podpis oraz umieszcza imienną pieczątkę.
  2. W okresie 14 dni od ukończenia praktyki zawodowej uczeń zobowiązany jest przekazać pełną dokumentację praktyki zawodowej wychowawcy klasy.
  3. Wychowawca klasy niezwłocznie przekazuje dokumentację szkolnemu opiekunowi praktyk .
  4. Ocena z praktyki winna być wystawiona przez szkolnego opiekuna praktyk w ciągu 30 dni od otrzymania dokumentacji praktyk, ale nie później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
  5. W przypadku braku propozycji oceny ze strony zakładowego opiekuna praktyk ocenę końcową samodzielnie wystawia szkolny opiekun praktyk zawodowych, po zasięgnięciu informacji w miejscu praktyk i posiadanej przez ucznia dokumentacji.

   

   Niezaliczenie praktyki zawodowej

  Niezaliczenie praktyki zawodowej następuje w przypadku:

  • niestawienia się ucznia w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki
  • nieobecności nieusprawiedliwionej w wymiarze 50 % praktyki
  • nieodpracowania opuszczonych zajęć nieusprawiedliwionych
  • samowolnej zamiany miejsca odbywania praktyki
  • braku wymaganej dokumentacji praktyki
  • złamania dyscypliny pracy
  • niepodporządkowania się przepisom bhp oraz organizacyjno – porządkowym zakładu pracy
  • uzyskania negatywnej oceny z praktyki

   

  Brak zaliczenia praktyki zawodowej/zajęć praktycznych stanowi podstawę do niepromowania ucznia do klasy programowo wyższej.