0

Egzaminy zawodowe

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Platforma edukacyjna Moodle

KOMUNIKAT

Terminy składania deklaracji do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

Nazwa sesji Początek sesji Złożenie deklaracji
1. styczeń-luty 2018 10 stycznia 2018 do 9 września 2017
2. czerwiec-lipiec 2018 19 czerwca 2018 do 18 lutego 2018

UWAGA!

Zdający, którzy przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 r. i otrzymają negatywny wyniku z egzaminu w dniu 23 marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia tego wyniku deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2018 r.

Uczniowie/absolwenci, którzy nie przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 r. po ogłoszeniu wyników w dniu 23 marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2018 r.
W obu przypadkach uczeń/absolwent składa deklarację w szkole, do której uczęszcza lub którą ukończył.

 OGŁOSZENIE

Informuję, że termin składania deklaracji przystąpienia do egzamin z kwalifikacji w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 upływa 18 lutego 2018.
Z uwagi na ferie zimowe, które trwają od 12 do 25 lutego 2018r. proszę uczniów o złożenie deklaracji do dnia 9 lutego 2018r.

Uczniowie składają deklaracje do wychowawców klas, absolwenci do sekretariatu ds. uczniowskich

Jeśli osoba składająca deklarację przystąpienia do egzaminu posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, to osoba ta dołącza tę opinię, orzeczenie lub zaświadczenie do składanej deklaracji.

Egzamin a kwalifikacji styczeń 2018 prezentacja

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

  1. Harmonogram egzaminów w sesji zimowej 2018
  2. Uczeń, który nie zdał egzaminu z kwalifikacji składa deklarację ponownego przystąpienia do egzaminu, po otrzymaniu wyników z OKE. Deklarację należy złożyć co najmniej 4 miesiące przed sesją egzaminacyjną tzn. (najpóźniej pierwszy tydzień września dla sesji zimowej oraz najpóźniej pierwszy tydzień lutego dla sesji czerwiec/lipiec)
  3. Na egzamin pisemny uczeń przynosi dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem – dowód osobisty lub paszport, ważną legitymację szkolną.
  4. Uczeń zgłasza się na egzamin 40 min. przed wyznaczoną godziną.
  5. Na część pisemną egzaminu uczeń przynosi długopis/pióro z czarnym tuszem, atramentem.

Podczas egzaminu pisemnego uczeń korzysta z kalkulatora prostego. Kalkulator otrzymuje od komisji egzaminacyjnej.

  1. Na część praktyczną uczeń przynosi długopis/pióro z czarnym tuszem, atramentem.

Dodatkowo podczas części praktycznej uczniowie korzystają z następujących przyborów pomocniczych :

Technik Organizacji Reklamy (A.26, A.27) – kalkulator prosty (uczeń otrzymuje do komisji egzaminacyjnej)

Technik Logistyk (A.30, A.31, A.32) – kalkulator prosty (uczeń otrzymuje do komisji egzaminacyjnej) dodatkowo uczeń przynosi : ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę

Technik Ekonomista – 

  1. 35 – kalkulator prosty (uczeń otrzymuje do komisji egzaminacyjnej) dodatkowo uczeń przynosi : ołówek, gumkę, temperówkę
  2. 36 – kalkulator prosty (uczeń otrzymuje do komisji egzaminacyjnej
1 2 3 4